Poskytujeme

– komplexné účtovné a ekonomické služby pre právnické osoby,
vedenie účtovníctva /priebežne, spätne/
spracovanie účtovných závierok, daňových priznaní – k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, daňové priznanie k dani z príjmov

spracovanie personálno mzdovej agendy – registrácia zamestnancov, výpočet miezd a vyhotovenie výplatných pások, spracovávanie nepeňažných príjmov, spracovanie ročného zúčtovania, ELDP, ročné Hlásenie na DÚ

administratívne služby – prepisy dokumentov, skenovanie, podklady na žiadosť o úver, štatistické výkazy, vypracovanie účtovných smerníc, príprava podkladov na valné zhromaždenie, vypracovanie zmlúv o pôžičke

– rekonštrukcia účtovníctva,

Preferujeme jednoznačne individuálny prístup ku klientovi a maximálnu znalosť jeho špecifických problémov. Pre zákazníka je preto podľa nášho názoru najvýhodnejšia dlhodobá spolupráca a kombinácia viacerých nami ponúkaných produktov. Tento postup ponúka našim klientom značné finančné a časové úspory a maximálne využitie dostupných informácií.
Neváhajte nás kontaktovať, bude pre nás potešením pripraviť Vám komplexnú ponuku presne podľa Vašich potrieb.